Riksdagsmotioner hösten 2007


Nu har riksdagsmännen lämnat in sina motioner


Vi har gått igenom för att se vad som kan vara intressant för skuldsatta och funnit ett tjugotal. Det är intressant läsning. I många motioner finns fakta som man vanligtvis inte känner till, riksdagsmännen har ju riksdagens utredningskansli som hjälper dem att ta fram uppgifter från olika myndigheter.

Kul att notera är att en del skrivningar är direkt kopierade från dokument på olika sajter och forum för skuldsatta. Kanske man kan tolka det så att det givit resultat att många evighetsgäldenärerna skrivit och berättat. Vi tror också att denna sajt har bidragit till att lämna information.

Överskuldsättning
• Överskuldsättning hos privatpersoner heter en motion av Reza Khelili Dylami (m). Han vill att långivare skall göra bättre kreditkontroller och att reglerna för skuldsättning skall ses över. Inga revolutionerande förslag alltså!

• Förbehållsbeloppet vid skuldsanering har Raimo Pärssinen (s) motionerat om. Han har uppfattat att när en skuldsatt flyttar ihop med en icke skuldsatt så får båda vara med och betala skulden. Raimo Pärssinen menar att detta gör att folk undviker att bo tillsammans. Regeringen bör göra en översyn av beräkning av förbehållsbelopp vid skuldsanering, säger han.

• Anneli Särnblad och Peter Hultqvist (s) är inne på samma område. De vill att regeringen skall se om KFM vid beslut om skuldsanering kan ta hänsyn till humanistiska faktorer, såsom t.ex. ålder eller sjukdom.

• Anne-Marie Pålsson (m) vill införa en absolut preskriptionstid för näringsidkares skulder och tycker att de skall skrivas av inom 5 år.

• Annelie Enochson (kd) har en motion med titeln "Skuldsatta". Där menar hon att skulder skall skrivas av inom 15 år, utom för näringsidkare då det bör vara 2-3 år. Hon vill också ha ändringar i kreditupplysningslagen där det skall vara kortare tid och småskulder inte skall vara med. Vid skuldsanering skall ett gäldenärsombud utses eftersom de skuldsatta behöver stöd då de lever under stor press.

• Ylva Johansson m.fl. (s) Har ett avsnitt i sin långa motion Hälsovård, sjukvård och social omsorg . ”Överskuldsättning är ett allvarligt samhällsproblem, och vi vet att överskuldsatta människor löper ökad risk att slås ut socialt. 40 procent av de överskuldsatta har mer somatiska och psykiska sjukdomar än befolkningen i övrigt.” Men konkreta förslag av någon betydelse saknas.

• Livsvillkoren för överskuldsatta av Egon Frid m.fl. (v) är en utförlig motion i ärendet. Här handlar det om SMS-lån, preskriptionstid, saneringslån och om översyn av inkassobolagens verksamhet. Motionären har verkligen läst på!

• Christina Axelsson (s) motionerar om tidsbegränsning för indrivning av fordran. Hon menar att skulder måste avskrivas.

• Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (fp) Har en motion med titeln Betalningsanmärkningar. De vill att betalningsanmärkningen stryks ur registret senast ett år efter att man blivit skuldfri. Motionärerna kritiserar också Kronofogdemyndighetens hårda och stelbenta regler.

• Katarina Brännström (m) motionerar om utbildning. Hon vill ha obligatorisk konsumentekonomi i gymnasieskolan.

• En hel del motioner är riktigt bra genomtänkta, men Jan Ertsborn (fp) som menar att folk skall få lov att ta av sina insparade pensionspengar för skuldbetalning har nog inte tänkt till ordentligt. Tömmer folk sina pensionskassor så blir det sannolikt socialkontoren som får sörja för understödet på ålderns höst. Bakläxa herr Ertsborn!

Hemlösheten
• Alla vill tydligen profilera sig som intresserade av att göra något åt hemlösheten.
  • Vänsterpartiet skriver om detta och kommer med förslag på 10 punkter. En del av detta finns också i partiets motion Socialpolitik undertecknad av Lars Ohly m fl.
• Lena Olsson (v) vill ha en Nollvision för hemlösheten

• Åtgärdspaket för hemlösa är Hans Hoff (s) motion. ”Sveriges riksdag borde ha som målsättning att ge varje hemlös människa en nystart i livet. Därför bör ett samlat åtgärdspaket tas fram för att ge alla hemlösa ett värdigt liv.”.

• Marina Pettersson (s) menar att kommunerna måste ta ett större ansvar i hemlöshetsfrågan, men lägger fokus missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar.

• Miljöpartiets utgångspunkt är att hemlöshet i första hand är ett bostadspolitiskt problem och kommer med 9 punkter på förslag till åtgärder.

• Carina Hägg (s) menar att det är brister i bostadspolitiken som är en orsak bakom det ökande antalet hemlösa och Börje Vestlund (s) med fler instämmer i en annan motion.

Ingen av hemlöshetsmotionärerna kopplar samman dagens inhumana inkassosystem, till hemlösheten. Politikerna har inte fattat att folk i allmänhet blir hemlösa för att de inte kan betala sina skulder. En person med betalningsanmärkningar får inte hyra en lägenhet och så rullar tragiken igång.

• Neuropsykiatriskt funktionshindrades levnadsförhållanden behöver uppmärksammas skriver Ingemar Vänerlöv (kd)

• Hillevi Larsson (s) motionerar om Pensionärernas villkor. ” Det är nu dags att vi ser över äldres villkor, i synnerhet de sämst ställda pensionärernas situation.” och vi på Fattiga.se håller med.

Nåväl detta är bara början. Allt skall ju gås igenom och om vi ser resultat inom den här mandatperioden så är det fantastiskt. Men vi kan ändå glädja oss åt att problemen för svaga grupper blir uppmärksammade.


På annan plats här finns alla dessa motioner.


Göran NK Torin/ red fattiga.se
webbmasterdentisdag 09 oktober 2007 - 09:49:31

Nyhetskategorier