Evighetsgäldenärer, synpunkter från Skatteverket 2004

Skatteverkets skrivelse 041229

Dnr 130 579797-04/113
Evighetsgäldenärer
Sammanfattning

Skatteverket vill sammanfattningsvis peka på följande möjliga åtgärder som skulle kunna bidra till att minska antalet evighetsgäldenärer hos kronofogdemyndigheterna. Dessa åtgärder är givetvis mer eller mindre ingripande gentemot borgenärerna.

1. Preskriptionsreglerna för civilrättsliga fordringar ges en liknande utformning som för det allmännas fordringar, dvs. en absolut preskription.

2. I utsökningsbalken införs regler som sätter en bortre gräns för hur länge indrivning av skulder vid kronofogdemyndighet över huvud taget får ske.

3. I utsökningsbalken införs regler som innebär att frågan om preskription av en fordran kan komma under prövning även om gäldenären inte gjort invändning härom.

4. Krediteringsreglerna vid indrivning ändras så att exempelvis kapital krediteras före ränta.

5. Ett räntetak vid indrivning införs.

Länk till dokumentet

webbmasterdenonsdag 09 augusti 2006 - 19:59:58

Nyhetskategorier