Stiftelsen Cesam - Örebro landsting


Om Cesam

Stiftelsen är en icke vinstdrivande organisation. Styrelsen är tillsatt av Örebro Läns Landsting och verksamheten utformas gemensamt av personalen. Verksamheten är uppdragsfinansierad.


Centrum betyder att vi är lättillgängliga och har en överblick över vårt verksamhetsområde. Vi är versamma i hela landet. Vi har kontakter och nära samarbete med organisationer i Norden och övriga Europa.Cesams organisation

Verksamheten startade år 1984 som ett samarbetsprojekt mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och dåvarande Högskolan i Örebro. 
Syftet var att utveckla samhällsarbetets metodik för att främja utbildningsambitioner inom demokratiutveckling och folkhälsoarbete.

År 1993 bildades Stiftelsen Cesam av Örebro läns landsting med syfte att ”utgöra ett nordiskt centrum för samhällsarbete och mobilisering och att erbjuda kompetens inom området utbildningar, konferenser samt initiera och främja forskning inom området”.

Idag är vi en uppdragsfinansierad landstingsägd stiftelse och vi arbetar som rådgivare och processledare utifrån ett medborgarperspektiv.

Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde och en demokratisyn där beslutsfattandet ska ske så nära och tillsammans med så många av de berörda som möjligt. 
Vårt arbete bygger på den dynamik som uppstår i mötet mellan individer, grupper och samhällssektorer.Nätverket för sociala frågor 

Tillsammans mot fattigdom och för social inkludering!

Nätverket arbetar för att:
•lyfta fram, synliggöra och motverka faktorer och samhällsförhållanden som bidrar till att skapa fattigdom •väcka opinion om och skapa strukturer för social inkludering 

Nätverket består av frivilligorganisationer, brukarorganisationer och idéburna organisationer. 

Genom sitt samarbete har Nätverket blivit en stark kraft i arbetet mot fattigdom och för social inkludering i Örebro. 
Nätverket träffas minst en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och målsättningar.

EAPN

Nätverket ingår också som medlem i EAPN Sverige som är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska nätverket EAPN (European Anti-Poverty Network). 
EAPN Sverige arbetar för att bryta isolering, fattigdom och utanförskap. 
EAPN arbetar även för att alla medborgare i Europa skall ha samma rättigheter och kunna delta i samhället på lika villkor.


 


EKSAM
Nätverket för sociala frågor i Örebro driver tillsammans med Stiftelsen Cesam Ekonomiskt Samverkanscentrum, EKSAM. 

EKSAM är en öppen mötesplats för människor i Örebro som har behov av ekonomisk rådgivning. 

EKSAM erbjuder såväl individuellt stöd som studiecirklar och föreläsningar om privatekonomi.

Samarbete mellan 19 organisationer
•Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
•Attention 
•Fontänhuset 
•Frälsningsarmén, Gnistan 
•Föreningen Autism           
•Hjärta till Hjärta – Väntjänstförening Hyresgästföreningen           
•IOGT-NTO •LP-verksamheten           
•Ria-Dorkas, Hela människan     
•Röda Korset               
•SIMON (Svenskar och Invandrare Mot Narkotika) •Svenska Kyrkan, Diakonicentrum        
•Stiftelsen CESAM     
•Sällskapet Länkarna            
•Verdandi         
•Villa Vägen ut! Susanne            
•Örebro Frivilliga Samhällsarbetare (ÖFS) 
•Örebro Rättighetscenter

Läs mer klicka här för information om Cesam
webbmasterdentisdag 11 september 2012 - 08:39:54

Nyhetskategorier