Få kommunen bekämpar barnfattigdom - Majblommans Riksförbund - 2011-06-09


majblomman.jpgMajblommans årsrapport
Endast tio svenska kommuner har en plan för att bekämpa barnfattigdom


En klar majoritet av Sveriges kommuner saknar en plan för att bekämpa barnfattigdom och en tredjedel saknar en egen policy om avgifter i skolan. Möjligheten till glasögonbidrag till barn med synfel varierar över landet och situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer skiljer sig fortsatt åt beroende på var i Sverige de bor. Det visar Majblommans Riksförbunds årsrapport för 2011.

Majblommans undersökning genomförs årligen för att utvärdera utvecklingen i bekämpningen av barnfattigdomen. I år har totalt 253 kommuner deltagit i undersökningen. Årets resultat bekräftar det som framkom förra året, att situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer ser olika ut i landet. Till exempel varierar möjligheten till sommarlovsprogram, och även om antalet kommuner som uppger att de erbjuder avgiftsfria kollon eller lägerplatser blivit fler är de fortfarande i klar minoritet. Denna varierande situation är ett problem som FN:s barnrättskommitté riktat stark kritik mot Sverige för. Barnkonventionen gäller i hela Sverige, oavsett var man bor.

Trots att få kommuner har en plan för bekämpning av barnfattigdom uppger en majoritet av kommunerna att de arbetar med barnkonsekvensanalyser. Ytterst få kommuner anger dock att de utbildar sin personal i barnfattigdomens konsekvenser. Majblomman vill bidra till att ge en bättre helhetssyn på utsatta barns livssituation och resultatet av kommunundersökningen används för att motivera kommuner till ökade insatser och för att uppmärksamma politiker på de brister som finns.

majblomman_lena_holm.jpg- Vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till att tydligare lyfta fram barns behov och att det resulterar i verkliga förändringar för barnets bästa, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund.

Majblomman delade under 2010 ut 40 miljoner kronor i bidrag till behövande barn i olika delar av Sverige. Mest bidrag gick till nödvändiga saker, men semester med familjen, utflykter samt sommaraktiviteter stod för den största procentuella ökningen. På tredje plats kommer bidrag till fritidsaktiviteter, nöjen och kultur samt att kunna få åka på läger och kollo.

För mer information

Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund 070 699 45 61

Läs mer om Majblomman, klicka här!

 

webbmasterdentorsdag 09 juni 2011 - 17:38:32

Nyhetskategorier