Köp boken


Vill du köpa boken “Konsten att Leva Billigt och må bra” ?
Den finns i bohandeln och även bland nätbokhandlarna. Finns den inte, så be dem ta hem den.
Du kan också fråga i ditt lokala bibliotek och be dem ta hem den.
Boken marknadsförs av bokförlaget Moster Beda i Skattungbyn. www.mosterbeda.com Där kan du också köpa boken.

 Vänstern uppmärksammar fattigas problem

En medlem i Fattiga Riddare skrev till Vänsterpartiet för att få reda på hur V ställer sig till fattigas problem.

Här är svaret


"Vi har genom kontakt med privatpersoner och olika organsiationer (bl a Fattiga riddare) blivit
uppmärksammade på den onda cirkel som överskuldsättning ofta leder till
med allt vad det innebär av mänskligt lidande och små möjligheter att delta
i samhällslivet på lika villkor som personer som inte hamnat i skuldfällan.

Vi har därför under den allmänna motionstiden hösten 2005 skrivit en motion med
ett flertal förslag som syftar till att förbättra situationen för människor som är överskuldsatta
samt att förebygga överskuldsättning. Ett av förslagen handlar om införandet av en
absolut preskriptionstid. Jag bifogar motionen nedan så att du kan läsa vidare!

Vi kommer att fortsätta driva dessa krav. Regeringen har aviserat att utsökningsbalken kommer att ses över efter valet och i samband med denna översyn får vi förhoppningsvis tillfälle att påverka lagstiftningen.

När det gäller den situation du beskriver i ditt mail där personer som är föremål för utmätning inte får räkna med kostnader för sk umgängesbarn
i förbehållsbeloppet så håller jag med dig om att lagen inte bör tillämpas på detta sätt. Jag vill tacka för att du uppmärksammar oss på problemet.
Vi kommer att ta upp även denna fråga i vårt fortsatta arbete med att förändra lagstiftningen.

Jag bifogar även ett uttalande som Lars Ohly gjort om inkassobolagens verksamhet som finns på
vår hemsida: www.vansterpartiet.se


Citat:
Dom kallas "evighetsgäldenärer"

"Vi är specialister på inkasso!" "Vi tar över där andra inkassobyråer misslyckats!"
Så marknadsför sig en av Sveriges ledande inkassobyråer på sin hemsida. Bilder av leende, lyckliga och framgångsrika människor förstärker bilden av ett företag i expansion.

Så långt ifrån verkligheten.

En intresseorganisation för Sveriges inkassoföretag skriver i sitt remissutlåtande om ny skuldsaneringslag att "det finns en oförmåga hos de gäldenärer som återfaller i överskuldsättning att tillrättalägga sin destruktiva livsstil".

I SVT: s God morgon Sverige säger en tjänsteman från Kronofogdemyndigheten att man måste undersöka om den kraftiga ökningen av ärenden beror på en sjunkande betalningsmoral.

Vilka är då dessa "destruktiva" människor med "dålig betalningsmoral"?
Jo, det är personer som till följd av skilsmässor, långtidssjukskrivningar, arbetslöshet och konkurser har blivit överskuldsatta. Dom kallas "evighetsgäldenärer" och kämpar i åratal för att göra rätt för sig och för att betala av sina skulder.

De bemöts av hån och nedlåtande attityder samtidigt som inkassobolagen håvar in stora vinster genom att köpa och sälja deras skulder.

Därför kräver vänsterpartiet att lagen om inkassoverksamhet stramas upp!

Lasse Ohly

Fotnot:
Hela riksdagsmotionen finns här
webbmasterdenonsdag 02 augusti 2006 - 18:52:53

 Kreditupplysningar

Datainspektionen och Finansinspektionen berättar om kreditupplysningar

I två pdf dokument kan man läsa allt om kreditupplysningar, sett ur myndigheternas perspektiv.

Ladda ner dem här


Datainspektionen informerar om kreditupplysningar


Missvisande om kreditupplysningar av Finansinspektionen
webbmasterdentisdag 01 augusti 2006 - 19:10:56

 Inkomstklyftorna ökar i Sverige


02:00 | måndag 24 april 2006
Sveriges Radio Ekot


Flera siffror i regeringens egen budget pekar på att klyftorna i Sverige ökar. Det gäller bland annat skillnaden mellan de rikaste och fattiga och andelen svenskar som befinner sig längst ner på inkomstskalan.
Ensamstående har det sämst

Efter ett decennium med en socialdemokratisk regering ökar klyftorna i Sverige. Det är inga dramatiska siffror och fortfarande ligger Sverige bland de bästa i världen. Men trots allt ökar skillnaderna mellan de som har och de som inte har, enligt de senaste siffrorna som presenteras i regeringens budget och som är från 2004.

Läs hela artikeln. Klicka här!
webbmasterdentisdag 01 augusti 2006 - 18:51:44

 Fattigdom i Göteborg

Fattigdom Göteborg

Man ser dem överallt. På torgen, vid systemen och på spårvagnarna. De är människor som slagits ut i samhället. En del har hamnat i drogberoende. Andra uppför sig konstigt. Man säger att de har ett avvikande beteende. Men de har också blivit offer för det hårda samhällsklimatet. De kan vara människor som tidigare var trygga på någon institution. Nu skall de klara sig själva med eget boende men deras psykiska hälsa gör dem sårbara.
Så är det alla de fattiga som rotar i soptunnor, glasiglos och papperskorgar. De jagar föremål som kan omsättas i pengar. Deras ekonomi är så svag att några pantflaskor blir ett välkommet tillskott till hushållskassan.

För några år sedan var fattigdomen i Sverige ej så synlig. Den var heller ej så djup. Året 1993 blev arbetslöshetssiffrorna de högsta på många år. Många tusen människor slogs ut från arbetsmarknaden och från sina möjligheter att försörja sig. Göteborgs kommun har idag 38,000 hushåll som får socialbidrag. Det är nästan dubbelt så många som för tio år sedan.

De som drabbats värst är ungdomar, ensamstående föräldrar och invandrare. Även de med låg utbildning och arbetshandikapp har fått det sämre. Under 1990 talet har de fattiga ej blivit fler – men fattigare. De som däremot har arbete och starka resurser har i stället blivit rikare. Detta beskrivs i en rapport från Socialstyrelsen 1997. I rapporten slår man även fast att de som har socialbidrag har en betydligt sämre ekonomi och levnadsvillkor än andra som har låga inkomster. En socialbidragstagare har i allmänhet sämre hälsa än folk i övrigt. Detta känner man till på apoteken. Folk hämtar ej ut alla sina mediciner.[ Läs resten ... ]
webbmasterdenmåndag 31 juli 2006 - 09:27:38

 Bank 2 - låna trots betalningsanmärkning


Bank2.gif

Bank 2 heter en bank som erbjuder sig att låna ut pengar till folk för att de skall kunna sanera bland sina skulder.

Men det krävs säkerheter.

Läs mer här
webbmasterdenmåndag 31 juli 2006 - 08:56:36

 Om inkassobolagen

Lever på skuldsatta
Enligt Datainspektionen är det 218 företag som har tillstånd att bedriva inkasso (30 jan 2006).
Länk till artikel

Men vissa andra kreditmarknadsbolag har rätt att bedriva inkasso och står då i sin tur under Finansinspektionens kontroll men de behöver inte tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet för annans räkning. Detsamma gäller även för advokater.

FI uppskattar att det är mellan 10 -20 kreditmarknadsbolag som bedriver inkassoverksamhet. De mest aktiva är AK Finans AB, Gothia Financial Group AB och Faktab Finans AB.
Källa, mail från FI.
[ Läs resten ... ]
webbmasterdensöndag 30 juli 2006 - 12:46:38

 Några glimtar från exekutionsväsendets historia

Dokumentet motsvarar broschyren RSV 909 utgåva 1. Utgiven av Riksskatteverket 1985 Särtryck ur RSV Info 6/85

Förre kronofogden i Helsingborg, STEN SJÖHOLM, förmedlar här några glimtar ur exekutionsväsendets historia. Tyvärr är det ont om gamla källor och hans berättelse har därför tyngdpunkten lagd på utvecklingen från 1700-talet och framåt.

De stora milstolparna i exekutionsväsendets historia är 1734 års utsökningsbalk, utsökningslagen från 1877, landsstatsreformen 1917, förstatligandet 1965 och nu senast tillkomsten av nya utsökningsbalken och införandet av ADB som ett hjälpmedel i indrivningsarbetet.
En exekutionsrättslig betraktelse bör lämpligen starta med några uppgifter om den som sedan begynnelsen personifierat verksamheten, dvs fogden. Ordet fogde kommer från latinets advocatus med betydelsen förespråkare eller biträde. Den fornsvenska beteckningen var foghate.

Fogden var en kunglig ämbetsman inom visst område, stad eller län eller annat administrativt område. Fogdelän blev till fögderier, en beteckning som ju fortlevat fram till våra dagar. Fögderier fanns i vårt land redan under 1200-talet. Styrelsen för fogdelänen utgick från ett slott eller fäste.

Utvecklingen fortskred så att de större fogdelänen kom att innehas av hövitsmän ur högfrälset under det att de mindre länen, kallade fataburslän, förestods av fogdar ur lågfrälset.
Fogdens uppgift var att uppbära kronans ränta, förvalta kronans egendom och redovisa uppbörden. Antalet fogdar växte ansenligt under Gustav Vasa och uppgick 1560 till vid pass 180- sålunda nästan exakt etthundra fler än dagens kronofogdedistrikt. I städerna låg även rättsskipningen under fogden

Blev skatteuppbördsman Under 1400-talet blev fogden uteslutande en skatteuppbördsman och från denna tid finns upprinnelsen till det mindre goda namn och rykte som så envist dröjt sig kvar i allmänhetens medvetande fram till våra dagar. Aversionen och avogheten gentemot fogdarna betingades till icke ringa del av att dessa i betydande utsträckning rekryterades från utlandet, främst Tyskland.

År 1397 kröntes Erik av Pommern till konung över de nordiska rikena och Sverige kom, enligt de historiska urkunderna, att styras av utländska fogdar. I Dalarna personifierades fogdeväldet av Jösse Eriksson, dansk till börden, och skatteutsugningen av allmogen resulterade i Engelbrekt Engelbrektssons befrielseverk.

Det är värt att nämna detta som ett exempel på att en extensiv fogdeutövning kommit att utlösa en landsomfattande omgestaltning med bl a en konungs avsättning som föjd. Erik av Pommern slutade för övrigt sina dagar som sjörövare på Gotland.

Från 1600-talet krympte fogdarnas befogenheter allt mer och titeln fogde blev benämningen på utpräglat specialiserade tjänstemän såsom kronofogde och stadsfogde.

Även i diktningen

Ordet fogde ligger inte frestande nära för poetiska utsvävningar. Dock- och det kan inte förbigås har fogden ihågkommits av Erik Axel Karlfeldt i hans dikt Fem Farliga F- Fogden,Fjärdingsman, Flaskan, Flickan och Fan
Om fogden heter det:

"Det första F är fogden,
befallande och hård;
han lurar på ditt välstånd,
din arvedel och gård.
Sök aldrig tvist med makten,
men giv de höge sitt,
och bruka dina armar
och värj vad se'n är ditt."

Den senare uppmaningen förekommer ju numera i mycket begränsad utsträckning omsatt i praktisk handling.

Ont om gamla källor
Alltifrån den mänskliga samlevnadens begynnelseskeden måste med viss naturnödvändighet ha förekommit vad vi nu kallar borgenärer och gäldenärer, fordringsägare och skuldsatta. Redan tidigt har givetvis också behovet av ett samhälleligt stöd åt fordringshavaren gentemot en tredskande betalningsskyldig anmält sig.

Läran om hur detta organiserats och praktiskt utformats synes vara illa försummad av rättsvetenskapens företrädare och uttolkare. Man kan plöja igenom luntor med redovisning av "rättskällornas historia" utan att finna något av exekutionsrättsligt intresse.

Källor att ösa ur för den vetgirige flyter upp först i ett ymningare flöde när det gäller redovisning av fakta kring tillkomsten av utsökningslagen av år 1877 som ersättare av utsökningsbalken i 1734 års lag.

Lagen från 1734
1734 års lag ännu denna dag formellt och officiellt gällande ehuru omgestaltad till oigenkännlighet - var en påbyggnad och en modernisering av tidigare lagverk: landskapslagarna från 1200-talet, Magnus Erikssons landslag från omkring 1350, Kristoffers landslag stadfäst 1442.

Utsökningsbalken 1 1734 års lag byggde väsentligen på exekutionsstadgan av den 10 juli 1669. Balken innehöll tio kapitel. Exekutiv myndighet var Konungens Befallningshavande med biträde av "underlydande betjänte". Balken reglerade endast den civila exekutionsrätten.
Tredskande betalare kunde åläggas vite och införpassas i häkte för att kunna förmås fullgöra sina skyldigheter. Det fanns bestämmelser om kvarstad och bysättning, skingringsförbud och reseförbud samt om förvandling av böter och viten som ålagts i tvistemål.

Det var bistra tider för de skuldsatta.
Bysättning, införd redan under medeltiden, bestod av den betalningsskyldiges införpassande i "gäldstuga". Om vederbörande saknade medel till sitt uppehälle ålåg det borgenären att tillskjuta tre öre dagligen.
Institutet avskaffades först år 1878 och löst skisserade förslag om dess återinförande i modifierad form har tidvis flämtat till i dagspressen utsikterna till framgång härmed torde kunna bedömas som mindre än små.

Annorlunda fastighetsexekution

Remarkabelt ifråga om utsökningsbalken är att regler för avhysning saknades, vilket uppenbarligen inte hindrade att avhysning verkställdes blott omständigheterna var "klara och ostridiga". Bestämmelserna för fastighetsexekution ter sig för en nutida bedömare närmast som kuriösa. Borgenären hade att söka "införsel i fastigheten", låta värdera den och söka lagfart på den. Exekutionen innefattade sålunda laga fång till fastigheten för borgenären, som därefter hade att om han så önskade själv försälja egendomen, varvid han stod risken för att värderingssumman inte uppnåddes.

En del av balkens oformligheter slipades bort genom ett flertal författningar som exempelvis kungl. förordningarna 17 februari 1748, den 4 mars 1752 och den 28 juni 1798.

 

En kommitté tillsattes

   
Det stod emellertid snart nog klart att det inte var möjligt att genom partiella reformer anpassa utsökningsbalken till ett alltmer utvecklat kreditväsen. Rikets ständer begärde i skrivelse till Kungl Maj:t den 28 oktober 1860 en fullständig revision av utsökningsväsendet.
Bankmannen, politikern, kommunalmannen André Oscar Wallenberg och greven, ämbetsmannen och politikern Erik Sparre (båda levde åren 1816-1886) ingick i den kommitté som 1871 presenterade ett första förslag till utsökningslag. BILDER: KB
   
En kommitté tillsattes i vanlig ordning omfattande fem ledamöter med dessa välklingande namn: E Sparre, C Leijonhufvud, J Å Lernchen, A 0 Wallenberg och H Abelin. Dessa presenterade den 7 juli 1871 ett förslag till utsökningslag.

Förslaget blev inte lagt till grund för lagstiftning. Istället uppdrogs åt den år 1875 tillsatta Nya Lagberedningen att utarbeta nytt förslag till utsökningslag, vilket skedde med beaktansvärd snabbhet och den 7 juni 1876 var arbetet slutfört.

Förslaget underställdes Högsta domstolens prövning och förelades 1877 års riksdag, som tillsatte ett särskilt utskott för behandling av detsamma. Förslaget innehöll givetvis åtskilligt av stort exekutionsjuridiskt intresse, varav något skall redovisas här.

Utsökningslagen kom

Riksdagen accepterade inte förslaget att medgiva omedelbar utmätning för "löpande, till betalning å viss dag ställt och inför offentlig myndighet erkänt skuldebrev, vari gäldenären medgivit, att utmätning utan hans hörande finge verkställas (exekutorisk urkund) ".

Som bekant har riksdagen även under senare tid fasthållit principen att rätten att erhålla exekution i mål enligt den s k summariska betalningsprocessen skall grundas på av tingsrätterna utfärdade dokument. (Förslag om att förlägga hela förfarandet till den exekutiva myndigheten har ständigt avslagits.)

Värt att nämna är att riksdagen inte godtog ett i den kungliga propositionen upptaget stadgande om skyldighet för gäldenär att edligen uppgiva sina tillgångar en tänkt motsvarighet till den lag om utmätningsed som kom 1921 (och försvann 1982).

Efter de av riksdagen uppdragna riktlinjerna utfärdade Kungl Maj:t den 10 augusti utsökningslag att gälla från den 1 januari 1879. Utsökningslagen har givetvis under sin mer än etthundraåriga giltighetstid blivit föremål för åtskilliga ändringar; därjämte har ett flertal fristående författningar i civilexekutionsrättsliga ämnen tillkommit. I formellt avseende avviker utsökningslagen från 1734 års lag genom att paragraferna numrerats fortlöpande hela lagen igenom - en föga praktisk metod.

Vid 1917 års omorganisation av fögderiförvaltningen blev landsfiskal utmätningsman på landsbygden. 1932 öppnades möjlighet för stad utan magistrat att förordna särskild överexekutor och anställa stadsfogde tidigare förbehållet magistratsstad.

Allmänt anses utsökningslagen inte utgöra något mera framstående verk och anledningen härtill har bedömts vara att exekutionsrätten vid denna tid inte ägnats någon systematisk bearbetning av mera grundlig art, något som väl för övrigt ej heller senare varit fallet.

En genomgripande reform 1965

1965 är ett märkesår i exekutionsväsendets historia. En genomgripande reform förstatligade hela väsendet från den 1 januari 1965. De många vitt utspridda utmätningsmannadistrikten sammanfogades till 81 distrikt och benämningarna landsfiskal och stadsfogde försvann och ersattes av fordomtida kronofogde - i de tre största städerna kronodirektör.

Omgestaltningen var förvisso radikal. Omorganisationen leddes av en därtill utsedd administrativ enhet, exekutionsväsendets organisationsnämnd (EON). Denna kvarstod till år 1973 då riksskatteverket blev centralmyndighet för administrationen av exekutionsväsendet.

Vid riksdagsbehandlingen av frågan om centralmyndighet föreslå tre förslag och debatten var livlig. Den invändning som restes mot riksskatteverket som myndighet byggde på uppfattningen att verket var att bedöma som en fiskal myndighet under det att kronofogdemyndigheterna hade att ombesörja handläggningen också av civila, enskilda mål utöver indrivningen av allmänna medel.

Risk för de enskilda målen

Om förslaget om riksskatteverket som myndighet skulle antagas skulle, menade man, den misstro bland allmänheten växa i styrka som grundades på antagandet att kronofogdemyndigheterna prioriterade arbetet med de allmänna målen till men för de enskilda. I själva verket torde med visst fog kunna hävdas att förhållandet var det rakt motsatta.

Förslaget om domstolsverket som centralmyndighet avfärdades med motiveringen att de exekutiva myndigheternas fiskala verksamhet saknade samband med domstolsverkets arbetsuppgifter.

Ett tredje förslag gjorde gällande att exekutionsväsendets extremt särpräglade verksamhet borde leda till att en självständig enhet borde tillskapas som centralmyndighet-sålunda en efterföljare till EON.

Förslaget om riksskatteverket som centralmyndighet utgick vid voteringen som segrare med betryggande majoritet.

De nybildade kronofogdedistrikten kom att bli av starkt skiftande storleksordning såväl yt- som befolkningsmässigt. Förslag har upprepade gånger väckts om mer eller mindre drastiska nedskärningar av antalet distrikt. Förslagen har utlöst starka protester från de hotade distriktens sida och missnöjet har kanaliserats via riksdagsledamöter i ett tämligen säreget partipolitiskt samförstånd. Någon reducering av distriktsantalet har inte kommit till stånd.

Väsendet har datoriserats

År 1976 markerar initialskedet till en närmast revolutionerande förändring av kronofogdemyndigheternas arbetsrutiner och verksamhetsformer. Beslut fattades detta år om en försöksverksamhet med automatisk databehandling. Detta ledde till att samtliga kronofogdedistrikt sedan 1984 är datoriserade. Fördelarna är betydande och måhända mest iögonfallande ifråga om handläggningen av den överskjutande skatten och om samordningen av allmänna och enskilda mål.

Den tidigare omständliga proceduren med handräckningsframställningar mellan skilda distrikt har kunnat elimineras. Snabbheten med ränteuträkningar är formidabel. Uttalade farhågor för att datorsystemet skulle bli kronofogdepersonalens herre istället för dess tjänare har till all lycka inte besannats.

Den genomgripande omstrukturering av bestämmelserna ifråga om avbetalningshandeln som kommit till stånd genom dels konsumentkreditlagen den 1 december 1977 och dels lagen den 15 juni 1978 om avbetalningsköp mellan näringsidkare har inneburit att antalet mål om återtagning av avbetalningsgods markant reducerats.

Införsel i lön sedan 1917

Redan vid förarbetena till 1877 års utsökningslag väcktes av en av ledamöterna i Nya Lagberedningen, den framsynte Axel Örbom, förslaget att i utsökningslagen borde intagas bestämmelser om införsel i gäldenärens lön. Lag om införsel i avlöning, pension eller livränta tillkom 1917. Den har varit föremål för smärre justeringar i ett flertal hänseenden.
AXEL ÖRBOM (1836-89) var jurist och blev hovrättsråd i Svea hovrätt, 1881 och justitieråd 1884. Han var ledamot avNya lagberedningen och var en av de drivande krafterna när rättegångsväsendet ombildades. Han var justitieminister 1884 i AG Bildts ministär och invaldes i riksdagens första kammare. BILD: KB

Komplement till "Några glimtar ur exekutionsväsendets historia
"
Tillägg till Sten Sjöholms Artikel

Några organisatoriska reformer
Efterhand visade det sig att vissa av de nybildade kronofogdemyndigheterna (KFM) var för små. År 1988 lades de 81 myndigheterna samman till 24 myndigheter; en KFM per län.

År 1997 genomfördes nästa organisatoriska reform. Vad man ville uppnå med denna reform var dels att förbättra möjligheten för Riksskatteverket (RSV) att leda myndigheterna, dels att stärka KFM:s kompetens genom möjlighet till specialisering. Tio regionala myndigheter bildades. Västra Götalands och Skåne län bildar var sin egen myndighet (KFM i Göteborg respektive Malmö). I övriga myndigheter ingår minst två län.

RSV som 1973 blev centralmyndighet för administration av exekutionsväsendet är numera chefsmyndighet. För ledning och styrning av KFM har bildats en särskild ledningsgrupp (LEDEX). I gruppen ingår RSV:s generaldirektör och de tio regionkronodirektörerna.

Utsökningsbalken
Utsökningsbalken trädde i kraft den 1 januari 1982. Den redan i landskapslagarna använda beteckningen balk kom åter till heders.

Den nya utsökningsbalken (UB) föregicks av ett omfattande utredningsarbete.

I UB regleras all verkställighet och indrivning, såväl vad gäller offentligrättsliga fordringar (allmänna mål) som privaträttsliga fordringar (enskilda mål). UB innehåller även regler om annan verkställighet än utmätning, t.ex. avhysning.

Med UB avskaffades även överexekutorsinstitutet. Överexekutor var en avdelning inom länsstyrelsen som bl.a. sålde fastigheter på exekutiv auktion. Denna uppgift fördes över till KFM. Det är numera KFM som säljer utmätta fastigheter, skepp, luftfartyg och bostadsrätter.

Med UB utvidgades KFM:s möjligheter att söka efter utmätningsbara tillgångar. Från landskapslagarna och fram till 1734 års utsökningslags avskaffande var bostadsförrättningen den använda metoden att söka efter utmätningsbara tillgångar. Det var även obligatoriskt med bostadsförrättning. I och med UB fick KFM möjlighet att leta tillgångar i olika register (t.ex. bilregistret), rätt att begära upplysningar av inte bara gäldenären utan även andra som har ett ekonomiskt mellanhavande med gäldenären (t.ex. banker). Gäldenären är skyldig att lämna upplysningar. Vägrar han kan han hämtas av polisen eller t.o.m. häktas. I gengäld har antalet bostadsförrättningar minskats.

Genom en ändring i UB år 1995 slogs instituten införsel och utmätning av lön ihop. Möjligheterna till utmätning av lön utvidgades.

Efter 1995 års ändring i UB är de vanligaste utmätningsobjekten när det gäller privatpersoner lön, bankkonton och skatteåterbäring.

Överklaganderegler
En annan uppgift för överexekutor var att pröva överklaganden av KFM:s beslut, framförallt utmätningsbeslut.

När överexekutor avskaffades utvidgades KFM:s möjligheter att ompröva sina egna beslut. Den som är missnöjd med KFM:s beslut kan numera överklaga till tingsrätten (under några år var hovrätten första instans för överklagande).

Nytt regelsystem för indrivning av statliga fordringar m.m.
Det har sedan länge ansetts att KFM har haft möjlighet att bevilja avbetalning i samband med indrivning av statliga fordringar. Denna möjlighet har inte varit reglerad i lag. År 1993 antog riksdagen - efter förslag från Skatteindrivningsutredningen - en indrivningslag. I denna lag ges KFM bl.a. möjlighet att bevilja betalningsuppskov, ta säkerhet (t.ex. pant eller borgen) samt att begära gäldenärer i konkurs.

KFM har under senare delen av 1990-talet fått ytterligare befogenheter inom området för indrivning av statliga fordringar. Sålunda företräder myndigheten staten som borgenär när det gäller företagsrekonstruktion och skuldsanering. KFM har även möjlighet att föra talan vid domstol om s.k. företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter.

Tillsyn i konkurs

År 1979 gav riksdagen KFM i uppgift att vara Tillsynsmyndighet i konkurser (TSM).

TSM:s uppgift är att kontrollera att konkursförvaltaren - som regel en privatpraktiserande advokat - sköter sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Särskild vikt ska läggas vid att konkursavvecklingen inte drar ut på tiden i onödan.

När TSM tillskapades skedde detta mot protester från främst advokathåll. Ett argument var att KFM även företräder staten som skatteborgenär i konkursen. Genom att både tillsyns- och borgenärsuppgiften låg på samma myndighet kunde, menade man, staten skaffa sig fördelar framför andra fordringsägare i konkursen. För att undvika detta infördes en särskild jävsregel för TSM-tjänstemännen. TSM är dessutom organiserad i särskilda enheter som hålls i sär från KFM:s övriga verksamheter. TSM:s roll och organisation är för närvarande (januari 2000) föremål för utredning.

Summarisk process
År 1992 fick KFM uppgiften att handlägga den summariska processen. Denna uppgift hade tidigare legat på tingsrätterna.

Flertalet summariska processer är betalningsförelägganden. En borgenär som inte har fått betalt kan ansöka om betalningsföreläggande. KFM förelägger gäldenären att inom viss kortare tid svara på ansökningen. Detta föreläggande ska delges gäldenären. Om gäldenären inte bestrider utfärdas ett utslag som kan läggas till grund för utmätning. Om gäldenären bestrider lämnas målet, på borgenärens begäran, över till tingsrätten som handlägger målet enligt vanliga tvistemålsregler.

En annan grupp summariska processer är handräckningsmålen. Här handlar det om annat än utebliven betalning. Det kan gälla avhysning, återlämnande av hyrd egendom osv. Handläggningen går till ungefär som när det gäller betalningsföreläggande. Till skillnad från i mål om betalningsföreläggande finns det ett visst utrymme för KFM att i handräckningsmål bedöma tvistefrågor.

Skuldsanering
Skuldsanering infördes i Sverige år 1994 efter förebild från bland annat Norge och Danmark.

En privatperson som är "överskuldsatt" och efter bästa förmåga har försökt att göra upp med sina fordringsägare kan få skuldsanering.

Den skuldsatte ansöker hos KFM. Han ska då bl.a. redogöra för alla sina skulder och hur han har försökt göra rätt för sig. Myndigheten gör vissa kontroller av sökandens uppgifter. Om allt är i sin ordning gör KFM upp ett förslag till betalningsplan. Planen sänds till samtliga fordringsägare. Om ingen fordringsägare protesterar fastställer KFM betalningsplanen (frivillig skuldsanering). Om någon av fordringsägarna protesterar överlämnas planen till tingsrätten. Tingsrätten kan fastställa en betalningsplan även mot en eller flera fordringsägares vilja (tvingande skuldsanering).

En skuldsanering innebär i allmänhet att gäldenären i fem års tid ska leva på existensminimum. Allt överskott ska betalas till fordringsägarna enligt den fördelning som framgår av betalningsplanen. När femårsperioden är slut är gäldenären skuldfri.

Förebyggande verksamhet
KFM arbetar aktivt för att förhindra att myndigheten får nya gäldenärer. Ett sätt är att metodiskt informera ungdomar som går sista årskursen i gymnasiet. För detta ändamål har RSV tagit fram ett informationspaket som direkt riktar sig till äldre tonåringar. Andra målgrupper är personer som nyligen har eller planerar att starta eget företag.


webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 19:34:16

 Fattiga barn enligt Rädda Barnen"År 2003 levde 116 000 barn i Sverige med ensamstående föräldrar
i ekonomisk utsatthet.
Det är en ökning med närmare 11 000 barn
sedan 1991.
Av alla barn med ensamstående föräldrar lever 28
procent i ekonomisk utsatthet.
Det visar Skilda uppväxtvillkor,  en studie av barn–fattigdom bland barn till ensamstående, och
hur detta har förändrats mellan 1991 och 2003."

En rapport om barnfattigdom i Sverige

Läs mer hos Rädda Barnen

webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 17:55:22

 Mina skulder började då jag fick en liten stroke o hamnade på sjukhus.


Jag bodde då i en bostads rätt tillsammans med min dåvarande man.

Banken och andra kontoskulder skulle betalas. Jag tjatade på honom att hjälpa mig så jag inte kom efter med allt och han lovade skog o gröna ängar.
När jag sen kom hem från en månads sjukhusvistelse, så fann jag att jag var jagad av mina borgenärer. Jag satt igång att ringa hit och dit och ”pang” så blev jag sjuk igen. Denna gång var jag bara en vecka på sjukhuset . Där kom jag i kontakt med en kurator som hjälpte mig att komma i kontakt med borgenärerna . Banken sa, att skulden till dem skulle min ex-man ta hand om. Han var ju lika skyldig som jag. Efter ett långt samtal med denna ex-mannen så sa han att han var nu sjukpensionär och tänkte inte betala ett öre till banken.

Efter många om och men så steg jag ut i mörkret och flyttade ifrån denne man.
Jag fick låna en lägenhet av en vän som skulle resa runt jorden under ett halvår. Jag var som en ”zombie” och fattade knappt var jag var. Först sov jag i flera dygn och jag orkade inte öppna kuvert som rasade ner i brevlådan. En dag så vaknade jag till och började sprätta upp dem. Jag blev chockad, jag hade hamnat i inkasso, utom hos banken som jag hade en försäkring på. Jag förstod att det skulle bli svårt att kunna men betala innan allt hamnade hos fogden. Jag satte mig och ringde runt. Jag bad om uppskov en månad och lovade betala nästa gång, men det blev ett ekorrhjul. Banken sade till mig att låta allt gå till KFM annars skulle jag säkert bli sjuk igen. Utan att tänka mig för så lät jag allt gå dit. Jag fick betalningsanmärkningar förstås och då blev det tji med att få egen lägenhet.

Jag fick än en gång en liten chock.

Jag var 53 år och kunde inte få egen lägenhet. Snart skulle min vän komma hem. Vart ska jag då ta vägen? Men ”ett, tu, tre” så skulle en annan vän åka bort under ett år. Dit fick jag flytta.
Jag packade ihop och bodde ett år där i kappsäck och jag levde på existensminium. Hyran som jag betalade var på 5000. Jag levde på 3000 som gick till mat o resekort. Min son kom ofta över med mat till mig. Jag kunde knappt göra ett jäkla dugg. Ofta fick jag tacka nej till det mesta som mina vänner erbjöd mig. Den största sorgen kom när min dotters bästa vän skulle gifta sig och jag blev bjuden. Tyvärr var det ett stort bröllop med smoking. Jag hade inte pengar att köpa mig en fin klänning. Men jag köpte dem en fin bröllopspresent med vetskapen att jag skulle få svälta den månaden. Det var allt tur att jag inte hade småbarn också. Sen flyttade jag runt i över 6 år.

En dag på jobbet satt jag på en rast och bläddrade

i en gammal veckotidning och såg en intervju med Kerstin Gemborg. Jag suckade och slog ihop tidningen. Men såg jag i ögonblicket ”ett forum för fattiga” ??? Kan detta vara sant ??
När jag kom hem kopplade jag upp mig och fann Fattiga Riddares forum. Jag läste och grät och läste... Men ”Herre gud” vad är detta? De sitter i samma sits som jag gör. Kan detta vara sant?

Det tog ett tag innan jag vågade skriva där om mig själv, men när jag gjorde det fick jag svar och ett stort välkommande. Sedan vågade jag mig på att ge tröstande ord till andra där. För det är jag bra på. Att ge lite tröst hit och dit. Jag kunde inget om preskribtion eller ackord, dessa ord var latin för mig. Men på forumet fick jag lära mig detta.

Men efter ett tag fick jag samtal från Kerstin vilket gladde mig.
Sedan fick jag mail från en kvinna i Stockholm som ville jag skulle ta kontakt med henne . Det gjorde jag. I samma veva bad även en man att få en träffa med mig. Men jag tackade nej, för den mannen var inte alls trevlig på forumet. Vilken tur att jag sagt nej, för han var visst en bondfångare.

Damen i Stockholm träffade jag och hon frågade om hon kunde få se mina skulder.

O, ja! Jag har inget att dölja, så det fick hon. Hör o häpna! Hon tyckte jag inte var skyldig så mycket. Vadå, var inte 100000 så inte mycket? Det är ju en hel förmögenhet.
En budgetrådgivare i min kommun räknade nu ut att jag endast hade tre år kvar hos fogden, men för att få lägenhet så måste jag bli av med de skulderna. Denna kvinna berättade om ackord vilket innebar att mina skulder kunde halveras. Men kruxet var att jag måste ha en borgensman som kunde skriva under när jag sökte banklån. Vem har lust till detta?

Jag frågade först min sambo, han sa okey.

Men sen satt jag och tänkte. Varför skulle jag blanda in honom? Tänk om vi inte kunde leva ihop efter ett tag!
Min son frågade mig hur gick det för mig. Jag berättade om att jag måste få tag i någon som vill och kunde gå i borgen för mig.

Han tittade på mig och sa:

- Mamma nu är det dags för mig att hjälpa dig!
- Men, sa jag, det har du gjort så länge nu.
Han sa:
- Hit med borgenspappren, så skriver jag på!

Han blev godkänd av ”JAK-banken”. Sedan fick jag vänta och vänta, på att få allt beviljat. Till slut ringde telefon. ”Du är beviljad”!

Då grät jag i timmar.
Ingen kunde prata med mig. Sedan hjälpte ”JAK-banken” mig att betala alla jag var skyldig. Det var bara banken som inte gick med på ackord utan en avbetalning i tre år. Jag gick med på detta förutsatt att de kallade hem allt från Kronofogden. Efter första inbetalningen till dem så ringde de och sade att, nu fanns den skulden inte längre hos fogden. Kronofogden ringde och bekräftade att jag var fri från dem och att de drog tillbaka löneutmätningen . Min löneförättare ringde och gratulerade mig. Min chef gjorde likadant.

Sedan fick jag utdrag från Upplysningscentralen UC
att det inte fanns några betalningsanmärkningar kvar. Jag sökte lägenhet och fick ett eget kontrakt.
Vi flyttade till vårt egna hem i april 2006, men jag fattar fortfarande inte att jag har en alldeles egen lägenhet. Ibland tar jag fram kontraktet där mitt namn står !!

Så kom det brev från olika borgenärer.

Jag fick ont i magen. Men när jag öppnade kuverten med svettig hand, så var det bara uppgifter vad jag betalt i ränta. Så i år fick jag en skön summa från skatten. Den har jag lagt undan till en 60-års resa som skall gå till mitt efterlängtade Grekland, Kreta och till en digitalkamera som min älskade sambo betalade hälften på. Jag känner mig rik o lyxig och har även köpt mig lite nya kläder.

Nu hoppas så att fler och fler med mig kan få den hjälp jag fick.

Vill bara säga det att den största hjälpen jag fick var från mig son. Jag är honom evigt tacksam. Men hade jag inte kommit i kontakt med Fattiga Riddare så hade jag fortfarande inte haft en egen lägenhet . Tack alla berörda!

Biggan

En ekonomitidning skrev om Biggan.
Här är en sida om detta
webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 17:22:58

 Konsumentverket om skuldsatta

Vi skrev till Konsumentverket med några frågor:


Jag söker uppgifter om:

1 Antal privatpersoner som finns registrerade hos kronofogden. (Jag har skrivit till kfm, men jag vill kolla vad ni på Konsumentverket vet) Enl. uppgift är 500 tusen registrerade i KFMs register.

Vad finns det för statistik? Och hur kan detta delas upp?

2 Skuldsanering, antal beviljade och avslagna under åren.?

3 Finns det någon uppgift om hur stora belopp som inkassobolagen har för inkassering, där privatperson är gäldenär?


Konsumentverkets svar den 9 maj 2006

Vi har på Konsumentverket uppgifter om skuldsaneringar. Det är Kronofogdemyndighetens statistik som vi har fått ta del av.

För år 2005 kom det in 4178 ansökningar om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten.
Av dessa fick 2285 skuldsanering beviljad.

Däremot saknar jag siffror på antalet personer med aktuella skulder hos kronofogden och jag har ingen uppfattning om hur stora konsumentfodringar som Sveriges inkassobolag har för inkasso.

Vänliga hälsningar
Anders Gunnarsson
Konsumentverket
webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 17:10:38

 Till Thomas Bodström

På vems sida står justitieministern?


Inkassoföreningens tidning Osäkra Pengar nr 1 2006 redovisar ett besök hos justitieministern den 14 mars 2006.


Av reportaget framgår följande citat

Justitieministern betonade under mötet att staten och myndigheterna står bakom och stödjer inkassobranschen till hundra procent. En fungerande inkassoverksamhet är en nödvändighet för att kreditsamhället skall fungera, sa Bodström.

De frågor som i övrig diskuterades var problematiken kring underårigas skuldsättning, preskriptionsfrågor samt exekutionsfrågor.
På preskriptionsfronten belyste SIO det förhållandevis oklara rättsläge som på senare tid uppstått när det gäller att bevisa preskriptionsavbrott mot konsument.
Detta medför att ett ökat antal gäldenärer tenderar att använda preskriptionsinvändningar som ett sätt att försöka komma undan en stor skuldbörda även om invändningarna som sådana saknar fog.
Justitieministern var intresserad av frågan och lovade att särskilt gå igenom de hovrättsfall som diskuterades för att se om lagstiftaren ska vidta någon åtgärd för att tydliggöra rättsläget och reglernas funktion.
När det gällde exekutionsfrågor så diskuterades att SiO bör få en aktiv roll i det utredningsarbete som skall äga rum i samband med förändringar i utsökningsbalken och den nya s k insolvensbalken.
SiOs delegation tog här bland annat specifikt upp frågan om möjligheter mot gäldenärer som far med osanning och möjligheten att i8 framtiden kunna höra gäldenärer under sanningsförsäkran i mål som rör invändningar mot verkställighet.
Mötet avslutades med att justitieministern meddelade att han gärna ser en fortsatt dialog mellan SiO och justitiedepartementet i framtiden.

Slut citat


angry.png
Kommentar:
Detta är naturligtvis så som inkassobolagen ser det, men påståendet om att gäldenärerna far med osanning klingar falskt. Det är många skuldsatta som kan vittna om hur inkassobolagen beter sig och misshandlar sanningen.
Man får hoppas att justitieministern ej bara lyssnar på inkassobolagens intressenb utan även ser till hur den halv miljon skuldsatta svenskar har det och hur de upplever inkassobolagens påtryckningar.
Hela kreditsamhället behöver reformeras i grunden. Det kommer alla att tjäna på, utom möjligen inkassobolagen.

GNKT
webbmasterdentisdag 01 augusti 2006 - 19:58:00

 "På riktigt" en bok om livskunskap från Kronofogden

På riktigt

En ovanligt vettig och tydlig handbok om 110 sidor som kronofogden skapat.
Här finns mycket intressant att läsa, bland annat fallbeskrivningar och en ordlista.
Rekommenderas till alla som vill sätta sig in i ämnet.

Ladda ner den som pdf.
Klicka här!
webbmasterdentisdag 01 augusti 2006 - 18:58:46

 Ekonomismen - vår nya religion

den_girige.gif

Ekonomismen vår tids sjukdom

Försök inte ifrågasätta ekonomismen. Ämnet är så svårt att ingen kommer att förstå dig. Jante viskar i mitt öra. Men jag gör ändå ett försök.


För 15 á 20 år sedan började ekonomerna få allt mer att säga till om i samhället. Nu är vi helt i händerna på deras sätt att uttrycka sig.
Marknaden styr — hur ofta har vi inte hört det uttrycket.
Vi har inte råd. eller det saknas pengar — är två andra uttryck som vi blivit tvungna att vänja oss vid. Dessa benämningar är allenarådande och alla diskussioner är därmed stoppade.

[ Läs resten ... ]
webbmasterdenmåndag 31 juli 2006 - 09:43:11

 Freedom finance - lånesanering

index_headerswe1.gif

Freedom Finance ger människor med betalningsanmärkning möjlighet att sanera sina lån


webbmasterdenmåndag 31 juli 2006 - 09:01:39

 JAK en bank som hjälper skuldsatta


jak_logga_meny.gif
JAK är en bank med 30 000 medlemmar.
Banken är godkänd av Finansinspektionen och har statlig insättningsgaranti. Det som skiljer JAK från andra banker är att man varken betalar in- eller utlåningsränta. I stället betalar bankkunden en administrationsavgift.FATTIGA RIDDARE HUMANKAPITAL
SPARA humankapital!
• Tycker du att alla människor skall göra rätt för sig? Vill du göra någonting för att förbättra samhället på den punkten? I så fall har du chansen att göra det utan att du behöver ge bort dina pengar.
• Överskuldsättning och fattigdom får negativa konsekvenser. Medborgare som hamnat på obestånd stängs ute utan möjligheter till ekonomisk rehabilitering. Samhällets regelverk, attityder till överskuldsatta och upplysningsföretagens betalningsanmärkningar samverkar till att ”låsa” alla möjligheter.
• Det är ett slöseri med humant kapital.
• Studier indikerar att långvarit obestånd får negativa följder. Utestängning från arbetsmarknaden, svartarbete, snatterier, kriminalitet, skuldsättning av barn i fattiga familjer, långtidssjukskrivning med mera är dagstidningsrubriken som ger tydliga signaler på att systemet inte fungerar.
• Det är slöseri med samhällets resurser.
• Föreningen Fattiga Riddare vill ändra på detta. Vi är en religiöst och politiskt obunden riksorganisation med enda syfte att hjälpa personer som fastnat i fattigdomsfällan. Vi vill kämpa mot byråkrati och krångel som skapar problem och förhindrar ”vanligt folk” att leva ett vettigt, produktivt liv.
• Tillhör du de många som sparar på något bankkonto? Varför inte bli en ”rik räddare” och spara en del av dina pengar på ett konto på JAK Medlemsbank?
• Du riskerar inte att förlora några pengar. Pengarna finns tillgängliga på ett vanligt bankkonto hos JAK. De garanteras därför av den statliga insättargarantin.
• Du kan styra dem
• Du kan välja att låta dina pengar göra så att fattiga personer i Sverige kan få den kraft de behöver för att ta sig ur situationen. Genom att du öppnar ett sparkonto i JAK Medlemsbank, och låter dina sparpengar stå där, ger du stöd åt Föreningen Fattiga Riddare. Medborgare som hamnat i skuld på grund av sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet ges då en chans att lösa sin situation. Humankapitalet är uppbyggd så att ditt sparande ger lånemöjlighet hos JAK. Dessa möjligheter öppnar dörren till billiga lån till föreningen Fattiga Riddares medlemmar.
• Välkommen att spara hos JAK
Vi välkomnar dig att göra en insats för ett bättre samhälle genom att stödspara på Stödspar Humankapitalet.

Adress är:
JAK Medlemsbank
 Telefon: 0500-46 45 00
 Vasagatan 14
 Fax: 0500-46 45 61
 541 50 SKÖVDE
jak@jak.se
Gå till JAK

webbmasterdenmåndag 31 juli 2006 - 08:51:46

 Systemfel ?


bekymrad.jpg• Om du är fattig och vill låna pengar så är du en större risk och får betala högre ränta - den rike betalar mindre.
• Har du en skuld så måste du betala en skyhög straffränta om skulden inte betalas i tid.
• Staten (läs Kronofogdemyndigheten) hjälper den rike som har fordringar genom att driva in dem. I detta läge passar även staten på att sko sig på de fattiga genom att ta ut extra avgifter från den dem - inte från den rike som begärt att få hjälp med att driva in skulden.
• Det är fullt tillåtet att köpa och sälja fordringar (din skuld) och sedan förfölja gäldenären (dig) i evigheters evighet. Med olika lagliga knep kan detta hålla på till du dör. Nåja, det har blivit en förbättring. Dina barn behöver inte betala dina skulder, endast ditt dödsbo!
• Det är även fullt tillåtet, trots den berömda PUL (personuppgiftslagen) att lämna ut uppgifter om dem som har skulder. Är du privatperson så skall du informeras, men detta går man på olika sätt runt. Det finns tabeller eller böcker att slå i, och du vet inte vem som berättar om din ekonomi, med andra ord integritetsbrott!
• Det är även fullt tillåtet att med näbbar och klor försöka förleda folk att skaffa sig skulder och till och med ÄNNU MER skulder. Varenda direktreklamfolder som man får i brevlådan innehåller det ena erbjudandet efter det andra alla är såå lockande


Frågor
Varför finns 500,000 medborgare i Kronofogdens register?
Närmare en miljon lever nära fattigdomsgränsen.
Varför har vi så många fattiga?
Varför har vi så många hemlösa?

Givetvis finns det orsaker till detta

Vi lever i en föråldrad värld där politiken styrs av begrepp från en tid när ett människoliv inte var så mycket värt. I Bibeln står det Citat: den som har mycket skall få mer och den som har lite skall tagas ifrån, slut citat Matt 13:12, Matt 25:29, Mark 4:25, Luk 19:26.
Måhända är det från denna uråldriga skrift som lagstiftarna fått sina idéer om att de som redan är fattiga skall bli fattigare.

Lagar och förordningar verkar ha sin grund i 1800-talets feodalsystem där den rike alltid hade övertag över den fattige, där den som hade jord var starkast. Den som måste bruka annans jord hade alltid underläge. Det finns många berättelser om avigsidorna av detta system. Fattiga torpare som tjänat dagsverken åt herrgården, fick gå från hus och jord

Piskan viner

Lagstiftarna verkar tro att den skuldsatte lättare kan betala sina skulder om det är förenat med ett straff att inte betala i tid. Ett straff som ger ännu mer skulder.
Den som inte betalar sin skuld i tid kan få följande straff: På fakturan läggs dröjsmålsränta och om det hotet inte förmår den skyldige att betala så anlitar fordringsägaren inkassobyrå för att driva in pengarna. Dessa lägger helt lagenligt på sina avgifter. När fortfarande inte den skyldige har kunnat betala så överlämnas ärendet till tingsrätt som i Dom fastställer att en skuld har uppkommit och detta kostar ytterligare pengar.
Därefter får staten i form av Kronofogden uppdrag att ta över och driva in pengarna. Nu passar även staten på att sko sig på den skyldige och myndigheten låter piskan vina och lägger på extra avgift. Staten har stora maktbefogenheter och mäter ut lösöre i bostäder och gör införsel på lön, ja till och med på folkpensioner. Några sociala hänsyn tas inte. Skulder skall betalas, avtal är avtal!

Skampålen
För att alla skall veta att någon inte betalat sina skulder så lämnar indrivningsbolag och staten sina uppgifter om detta till kreditregisterbolagen. Det är ju offentliga uppgifter och alla varnas för att göra affärer med den skyldige. Många som har skulder vittnar om den skam som drabbar dem när de blir nekade att få ett hyreskontrakt eller vill köpa en bok av något näthandelsföretag. Skammen att inte kunna göra rätt för sig är stor, de allra flesta vill ju betala sina skulder

Hemlösheten
Ingen hyresvärd, inte ens de allmännyttiga vill märkligt nog, ha en hyresgäst som har betalningsanmärkningar. Därför får kommunernas socialtjänst försöka ordna tak över huvudet för de människor som är skuldsatta.
Den familj som har små barn har större möjligheter än ensamstående. Här ser socialtjänsten i första hand till barnens behov. Men en frånskild man kan möjligen bli erbjuden boende på härbärge om ens det. Det är inte förvånande att folk tar till sprit eller annat missbruk för att glömma verkligheten.

GNKT
[ Läs resten ... ]
webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 20:05:12

 Om hemlöshet

Maja-Stina Ahlzén gjorde en magisteruppsats om 20 poäng. I denna har hon intervjuvat nio personer för att kunna få fram orsakerna till deras hemlöshet.

Uppsatsen finns som pdf-fil klicka här!
webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 19:10:09

 En dikt av Bertold Brecht

Kampen är inte lätt

Du säger att du hoppades
allt för länge
orkar inte hoppas längre

Men vad var det du hoppades?
Att kampen var lätt?

Så är det inte

Vårt läge är värre än du anar
Ty så är det
att om vi inte kan åstadkomma
det omöjliga är vi förlorade

Om vi inte kan göra vad ingen
kan kräva av oss
går vi under

När kampen är som hårdast
är kämparna som tröttast!

Den sida vars kämpar är tröttast
förlorar slaget

Bertold Brecht

webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 17:43:35

 SMS-lån och TV reklam

TV4 reklam..
.. tycker jag inte om längre.

Har ni sett deras femsekundersreklam för mobillån. De visar ett telefonnummer dit man ska ringa med mobilen (med SMS) med mycket, eller enormt stora siffror som visas i reklamen att slå på mobilen men också med en text med minimala bokstäver som definitivt och på fem sekunder inte är läsbar.

Är det där villkoren står?
Herre je, jag skulle inte kunna läsa den texten även om den fanns på rutan i fem minuter. Kanske om jag då skulle hinna hämta ett förstoringsglas. Kanske någon på TV 4 med hökblick och helt otroligt snabb läsförmåga skulle kunna läsa den. OK, TV 4 visa upp att det här är seriös reklam. Försvara det. Visa att ni tar ansvar.

TV 4 är tydligen desperata för reklamintäkter och skiter tydligen fullkomligt i om deras tittare hamnar i skuldfällan.
För så går det för allt fler , även TV 4 tittare.
Vad blir nästa steg?
Att göra reklam för Stockholms porrklubbar och konkurrera med de vidriga bilar som drar runt på våra gator i huvudstaden?
Finns det någon gräns?

Moral och etik TV4, har ni någon eller något av det slaget eller vet ni ens vad ordet betyder och innebär. Pengar luktar inte eller ....

Bryr sig TV 4 om något annat än reklamintäkter?
Vilket elände det innebär för många att hamna i skuldfällan?
Bland dem som ni nu introducerar i ett livslångt lidande.
Hoppas ni tjänar otroligt många pengar på det.
Era TV 4:a tittare? tror TV 4 att ni kommer att bli tackade för att ni bidragit till att människor hamnar på obestånd genom er reklamkampanj vars enda syfte är att få era tittare att bli ockrade?
Om ni vill agera mot det här var finns då de program där ni agerar, i så fall, TV 4?

Mycket lyckad reklamkampanj av ett mediaföretag som har koncession för marksändningar, eller vad det nu heter.
Ingår det i uppdraget att verka för att era tittare skall bli ockrade?
Vet ni inte att flera hundratusen människor sitter i skuldfällan redan idag.
Men det är inte nog förstås, Sverige har 9 miljoner medborgare och här finns "otroliga" möjligheter att ockra människor på runt 35 procentiga räntor.
Så resonerar de som vill ockra oss vanliga medborgare.
Tråkigt att ni nu är en del av det.
Och helt sanslöst att ni aktivt medverkar till att våra barn också skall hamna på obestånd.
Bra jobbat TV 4
Cheeeeers, Sheeerman.

/JOK

webbmasterdenlördag 29 juli 2006 - 17:14:32

Gå till sidan  1 2 3 ... 133 [134] 135

Nyhetskategorier